ماشین آلات

خدمات

اخبار KBM

مقالات KBM


معرفی

کاربرد ستون های لوله ای پر شده با بتن (CFT) به اوایل سال 1900 باز می گردد. هنگامی که شماری از پل ها و ساختمان ها با به کاربردن ستون های (CFT) ساخته شده اند. به تدریج استفاده از این سیستم به علت مزایای فراوان خود رو به افزایش گذاشت به گونه ای که امروز یکی از بهترین روش های ساخت و ساز در اکثر کشورهای پیشرفته از جمله انگلستان و ژاپن و آمریکا می باشد.

بررسی رفتار سازه ای ستون های قوطی فولادی پرشده با بتن تحت بارگذاری جانبی زلزله در ساختمان های بلند با توجه به کاربرد روز افزون ستون های قوطی پر شده با بتن در ساختمان های بلند و عملکرد مناسب این ستون ها در برابر زلزله از یک طرف و لرزه خیزی اکثر مناطق کشور از طرف دیگر سعی شده است در مطالعه رفتار این ستون ها در برابر بارگذاری جانبی زلزله بررسی شود. در این مطالعه علاوه بر بررسی رفتار خمشی این ستون ها در برابر ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی سیکلیک رفتار برشی آن ها نیز بررسی شده است. همچنین با توجه به لزوم پیوستگی و هماهنگی فولاد و بتن در مقاطع مرکب، چسبندگی و پارامترهای موثر بر مقاومت چسبندگی در ستون های مرکب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این روش، روشی سازگار با آیین نامه های معتبر برای طراحی ستون های قوطی پرشده با بتن در هر دو حالت ستون کوتاه و ستون لاغر می باشد.

در تحقیقات نشان داده شده است که ستون های قوطی پرشده با بتن علاوه بر مقاومت و رفتار خمشی و برشی، شکل پذیری مطلوب داشته و از ظرفیت جذب انرژی قابل توجه ای نیز برخوردار است.

با مطالعه سوابق استفاده از سیستم این سیستم در کشورهای پیشرفته مشاهده می کنیم که محدودیت در زمینه تعداد طبقات قابل اجرا با این سیستم وجود ندارد. اساسا ً این روش در سازه های مرتفع بهینه تر بوده و عملکرد سازه ای بهتر و صرفه جویی اقتصادی بیشتر به همراه خواهد داشت.

خصوصیات فوق، ستون های قوطی پرشده با بتن را به صورت اعضا سازه ای بسیار مناسب و ممتاز برای ساختمان های بلند در مناطق زلزله خیز معرفی می کند. رفتار خمشی و شکل پذیری و ظرفیت جذب انرژی ستون های قوطی پر شده با بتن، به پارامترهای زیادی من جمله نسبت عرض به ضخامت ورق فولادی، ضریب لاغری ستون، طول پرشدگی بتن در ستون، نوع بتن و فولاد، تعدادسیکل بارگذاری، بار محوری، گل میخ برشگیر بر پوسته فولادی بستگی دارد.

با توجه به ضخامت قوطی فولادی در ستون مرکب، این ستون ها معمولاً ظرفیت برشی بسیار بالایی از خود نشان داده و عمدتاً در مورد خمشی گسیخته می شوند. رفتار برشی ستون های قوطی پرشده با بتن در ستون های کوتاه که در آنها برش بیشترین تاثیر را دارد، نشان داده شده است که حتی در این حالت نیز ستون های قوطی پر شده با بتن، از نظر برشی رفتار بسیار مناسبی از خود نشان می دهند.